Giới thiệu các trưng bày chuyên đề

Bên cạnh nội dung trưng bày cố định, hàng năm Bảo tàng Hùng Vương còn thực hiện từ 5 đến 7 cuộc trưng bày chuyên đề tại bảo tàng và lưu động trong và ngoài tỉnh phục vụ các ngày lễ kỷ niệm của dân tộc, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh của đất nước nhằm tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc đến đông đảo quần chúng nhân dân trong cả nước; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc tiêu biểu như: “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”; chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa biển đảo của Việt Nam”;  chuyên đề “Bản sắc văn hóa dân tộc Dao tỉnh Phú Thọ”… Trong thời gian qua, Bảo tàng Hùng Vương còn thực hiện những buổi sinh hoạt chuyên đề, những buổi tọa đàm nói chuyện với chủ đề “Bài ca người lính” tại các trường học trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của các cựu chiến binh – những người đã vào sinh ra tử chiến đấu chống giặc bảo vệ đất nước.

Những năm qua, để nâng cao chất lượng cũng như đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của du khách, Bảo tàng Hùng Vương đã tăng cường truyền tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, thành lập trang facebook, trang fanpage, trang wedside. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid – 19 diễn ra, Bảo tàng Hùng Vương đã thích ứng an toàn và linh hoạt chủ động xây dựng các video giới thiệu quảng bá về nội dung trưng bày các chuyên đề của bảo tàng, đưa di sản văn hóa, lịch sử đến với học đường nhằm giúp công chúng có thể dễ dàng tiếp cận hơn với hoạt động của Bảo tàng, kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và nghiên cứu của nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh.

Với vai trò là “sứ giả lịch sử” Bảo tàng Hùng Vương mang trong mình không chỉ sự phong phú và đồ sộ về số lượng hiện vật mà ẩn trong đó là giá trị lịch sử, văn hóa hết sức độc đáo mang đậm bản sắc nguồn cội của vùng đất cội nguồn. Hiện nay, bảo tàng Hùng Vương đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ vai trò lưu giữ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cội nguồn – là điểm du lịch hấp dẫn trong hành trình tìm về cội nguồn dân tộc.